ارزیابی مراکز درمانی

ارزیابی مراکز درمانی فرآیند حرفه ای و متکی بر دانش و تجربه است که در آن کلیه ساختار مراکز درمانی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

در ارزیابی  علاوه بر سنجش المان های موثر در پیشرفت و یا عدم پیشرفت ، ساختار تمام مجموعه به صورت ریشه ای بررسی میگردد تا نقاط قوت و ضعف و پتانسیل ها مشخص گردد.

در مرحله بعد بعد از اولویت بندی مواردی که فعالیت مجموعه متاثر از آن است برنامه ای جمع و مدون جهت تصحیح روند و یا افزایش سرعت رشد ارائه میگردد.

در ارزیابی مراکز درمانی به سؤالات متعددی از جمله موارد زیر پاسخ داده می شود .

  • آیا سیستم های ایجاد انگیزش در منابع انسانی به درستی طراحی و پیاده سازی کرده اند؟
  • آیا برند مجموعه به درستی تعریف شده است؟
  • آیا هزینه های مارکتینگی با میزان جذب بیمار همخوانی دارد؟
  • آیا نظام کنترلی قدرتمندی به عملکرد پرسنل طراحی و پیاده سازی شده است ؟
  • مدیریت ارتباط با بیماران چه میزان مطلوبیت دارد؟
  • انبارش سیستم و مدیریت مصارف به درستی عمل می نماید؟
  • آیا کیفیت خدمات مرکز دندانپزشکی به خوبی به بیماران منتقل می گردد ؟
  • آیا سیستم پیگیری های پس از درمان و چکاپ به درستی پیاده سازی شده است ؟
  • چه ایراداتی در نظام مشارکت و شیوه تعامل شرکا وجود دارد ؟
  • بسیاری دیگر از نکات و تحلیل هایی که هر یک می تواند سرنوشت موفقیت یک مرکز درمانی را متحول کند.
فهرست
خروج از نسخه موبایل