شما با قوانین رهبری بازار چقدر آشنایی دارید؟!

رهبربازاربودن در اصطلاح  یعنی داشتن بیشترین سهم  در بازار پس برای تبدیل شدن به آن باید قوانین آن را بلد باشید

قانون اول: ابتدا روی یک بخش خاص و مشخص بازار تمرکز کنید

قانون دوم: ایجاد مزیت رقابتی

قانون سوم: داشتن سرعت عمل در تولید که می تواند در افزایش تقاضا و نیاز و خواسته مشتری تاثیر بسزایی داشته باشد.

قانون چهارم: داشتن نوآوری و خلاقیت در تولید کالا و محصول های جدید

قانون آخر :تلاش برای نگه داشتن موقعیت خود در بازار

قانون پنجم: استفاده درست از تبلیغات و استراتژی های بازاریابی