چهار روش افزایش درآمد

پذیرش بیماران را افزایش دهید 

 میزان پذیرش موردی اکثر دندانپزشکان 20 تا 30 درصد است 

“”

ظرفیت را برای انجام درمان های دندانپزشکی افزایش دهید. هرچه تعداد درمان  دندانپزشکی در هر ساعت بیشتر باشد، به همان نسبت درآمد در هر ساعت نیز بیشتر خواهد بود.  

تعداد اقدامات درمانی با حاشیه سود بالا را افزایش دهید 

به یاد داشته باشید که سرویسی که هزینه بیشتری دارد لزوماً به معنای سودآوری آن نیست.  

تعداد بیماران جدید خود را افزایش دهید 

. با انجام بازاریابی داخلی و خارجی می توانید تعداد بیماران جدید را افزایش دهید. بسیار اهمیت دارد که شما نوع "صحیح" بازاریابی را انجام دهید. به نظر من بسیاری از دندانپزشکان بازاریابی ناکارآمدی دارند و در نتیجه باعث کاهش اثربخشی و بازگشت سرمایه در بازاریابی می شود. افزایش تعداد بیماران جدید معمولاً اولین اقدامی است که اکثر دندانپزشکان می خواهند با کاهش درآمد(کاهش قیمت روش درمانی) خود انجام دهند. آیا منطقی نیست که قبل از کاهش هزینه ابتدا سه روش قبلی را انجام دهید؟